Stauning/Dejbjerg U&I
Godkendt på generalforsamlingen d. 20. februar 2020


Love og vedtægter for Stauning/Dejbjerg U & I

§1
Foreningens navn er Stauning/Dejbjerg U & I. Foreningen er hjemmehørende i Ringkøbing-Skjern Kommune.
 
§2 
Foreningens formål er at fremme det frie, folkelige foreningsarbejde. Dette søges opfyldt gennem deltagelse i idræt og andet kulturelt arbejde. Der drives de aktiviteter der måtte være stemning for blandt medlemmerne, for så vidt foreningens økonomi tillader det. Det tilsigtes, at foreningens aktiviteter fordeles i de to sogne.
 
§3
Foreningen er tilsluttet DGI Vestjylland Skjernegnen, DGI og DIF.
 
§4
Som medlem kan optages enhver, som vil følge foreningens love og vedtægter. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens kasserer.
 
§5
Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen eller dens formål. Det eller de udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på foreningens første ordinære generalforsamling.
 
§6
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. Indvarsling sker gennem annoncering mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Indkomne forslag og forslag om vedtægtsændringer skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, hvilket skal fremgå af annonceringen om generalforsamlingen.
 
Dagsordenen skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra formanden og udvalgene.
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og suppleanter
5a. Valg af formand/kasserer
6. Valg af udvalgsmedlemmer
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Der skal på generalforsamlingen være mulighed for mundtlig eller skriftlig accept fra alle de personer, der opstilles til formands- og kassererposten. Alle valg skal være skriftlige, og i øvrigt skriftlig afstemning på forlangende. Alle beslutninger vedtages ved relativt stemmeflertal.
 
§7
Stemmeberettigede er alle medlemmer over 14 år, dog ikke passiver medlemmer. Valgbar er medlemmer, aktive som passive, når de er fyldt 18 år. Enhver kan nægte at tage imod genvalg efter at have siddet en periode.
 
§8
Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt flertallet af bestyrelsen eller 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer stiller skriftlig motiveret krav herom. Skal indvarsles og er beslutningsdygtig som den ordinære generalforsamling.
 
§9
Formanden og kasseren har tegningsret for foreningen


§10 
På den ordinære generalforsamling vælges formanden samt sekretær i ulige år, kassereren, næstformand og PR ansvarlig i lige år til bestyrelsen, i alt 5 medlemmer i bestyrelsen.
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg, til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. 
Bestyrelsen tager sig af administrativt arbejde i U&I. Der tages referater fra møderne.
I bestyrelsen bør begge sogne være repræsenteret.
Endvidere vælges 2 revisorer for en 2-årig periode, således at der er en på valg hvert år.
Endelig vælges 1 revisorsuppleant for en 1-årig periode.
Sekretæren fører forhandlingsprotokollen.
Bestyrelsen fastsætter kontingenter til foreningen.
 
§11
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december
 
§12
Ændring af lovene kan vedtages på enhver ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt og mindst 2/3 af de mødte stemmeberettigede stemmer herfor. Dog kan §13 kun ændres såfremt 4/5 af de stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlinger stemmer herfor.
 
§13
Foreningen kan kun opløses, såfremt 4/5 af de stemmeberettigede medlemmer på to generalforsamlingen med 14 dags mellemrum stemmer derfor. Mulige aktiver fordeles efter generalforsamlingens beslutning til almennyttige formål i Stauning og Dejbjerg sogne.
 
Stauning/Dejbjerg U&I | Skrænten 7, Dejbjerg | 6900 Skjern | Tlf.: 25382631 | mail: formand@uogi.dk